onsdag 30 november 2011

Oppositionen

Efter att ha suttit i bänken i sessionssalen på Djursholms slott i mer än 13 timmar och lyssnat, lyssnat och lyssnat igen med små korta avbrott för några besök i talarstolen kan jag inte låta bli att reflektera över oppositionen i allmänhet och oppositionsrådet i synnerhet.

Sedan i somras har vi förutom ett heltidsarvoderat moderat kommunalråd två stycken arvoderade på halvtid, en från centern och så oppositionsrådet Bengt Sylvan (FP).

Om oppositionen tycker det är viktigt att ha ett oppositionsråd undrar jag varför han inte engagerat deltar i budgetdebatten, årets viktigaste fullmäktigemöte?

Att oppositionsrådet inte deltar i debatten utan istället väljer att sitta nedhukad över sin dator i ett angränsande rum, och inte i sin bänk i sessionssalen tillsammans med oss övriga ledamöter, ersättare, åhörare och tjänstemän övergår faktiskt mitt förstånd.

Budgetfullmäktige

I måndags kväll började vår långa dags färd mot natt......kl 18 startade den allmänpolitiska debatten. I mitt inlägg talade jag om matavfall, att vi i första hand måste minska mängden mat och matavfall som kastas i soppåsen, både i förskolor, skolor och andra storkök men även i hushållen. Det matavfall som ändå kastas, som bananskal, ostkanter och annat ska slängas i särskild behållare och sedan förädlas till fordonsgas. Bristen på gas i stockholmsområdet är stor och många bilägare får åka långt om de inte vill tanka bensin.
Under nästa år sätter vi här i kommunen igång ett försök med hämtning av matavfall från hushållen. Information om detta kommer så snart jag vet mer.

Igår, tisdag, fortsatte fullmäktigemötet med behandling av bl a budget för år 2012.

I mitt inledningsanförande under tekniska nämndens behandling sa jag ungefär följande;

I juni när tekniska nämnden beslutade om budget var sommaren grön och ekonomin lika ljus som sommarnatten. Idag i mörka november har ekonomin i Sverige och Europa fördunklats till mörkaste nattsvart. Verkligheten har kommit ikapp oss och vi måste visa återhållsamhet och försiktighet.
Skillnaden på nämndens budgetförslag och kommunstyrelsens är 2,6 miljoner kronor, mycket pengar men de 3% som skiljer dem åt ska och kan vi hantera.
Under de senaste åren har nämnden haft en hög, tom en stigande ambitionsnivå när det handlar om vår gemensamma yttre miljö, som t ex torgbildningar, stora busshållplatser, rondeller och att ha det snyggt och prydligt i och kring gaturummet.
De här anläggningarna kommer inte kunna skötas lika bra som jag själv och nämnden vill och vi gjort tidigare. Det går helt enkelt inte att ha lika hög ambitionsnivå på det gröna som vi haft under de senaste åren. Självklart gäller detta inte för alltid utan jag ser nästa år som ett mellanår.
Eftersom gator och vägar förstörs om man inte sköter om dem är detta något som måste prioriteras. Helt och hållet enligt inriktningsmålet att bibehålla värdet på kommunens realkapital.
Jag sa också att jag skulle ljuga om jag sa att jag var nöjd, för det är jag inte. Det finns ändå en hel del som jag är glad och stolt över och annat som jag vill och önskar för 2012;
-att vi tar ett helhetsgrepp om de fina gamla kajerna i framför allt Djursholm
-att vi nästa år får svar på om det går att erbjuda dem som så önskar en båtplats
-att vi nästa år sänker och gör om avfallstaxan till en mera miljöstyrande taxa
-att samarbetet mellan nämnd och förvaltning fortsätter fungera så bra som hittills, vi förtroendevalda får bra underlag
-att försöket med hämtning av hushållens matavfall blir lyckosamt
- att tekniska kontoret tillsammans med varje, skola, förskola och storkök genomför projekt för att minska matsvinnet
-att vi tillsammans med skolor, polis och föräldrar får en gemensam syn på trafiksäkerheten runt skolorna så att fler barn kan gå och cykla till skolan

Sist men inte inte minst är jag mycket glad för det goda arbets- och samarbetsklimat vi har i nämnden. Ett stort tack till mina kollegor Jörgen, Lars-Olof, Tommy och Olle i beredningsutskottet och ett stort tack till hela nämnden för det stora engagemang ni visar och att ni alltid är så intresserade och pålästa.

Jag vill dessutom uttrycka ett stort tack till två stabila granitklippor som nu arbetat med budget för tekniska nämnden för, kanske, sista gången.

Susanne Dingle, som jag önskar lycka till i Stockholm.
Olle Wallin, som kom som en räddande ängel och gick från den ena befattning och upp till den andra och har skött båda med den äran.

fredag 25 november 2011

Senaste nämnden

Vid onsdagens möte med tekniska nämnden fattades en del kloka beslut. Bl a kan nämnas ett förslag till ny avfallstaxa. Avfallstaxan har tidigare visat sig vara för hög och nu ska överskottet tillbaka till avfallskollektivet. Det sker bl a genom att grundavgiften sänks, dessutom sänks avgiften på flera av tilläggstjänsterna. Strukturen på taxan förändras inte men det ger en mera miljöstyrande taxa som ligger helt i linje med den av fullmäktige antagna avfallsplanen.

Nämnden beslutade också att skicka föreslaget "Lekplatsprogram" på remiss till berörda nämnder. När nämnden fått in remissvaren ska programmet gås igenom igen innan det slutligen kan antas.
Tanken är då att förvaltningen ska ha ett arbetsdokument att arbeta efter när lekplatser ska utformas och underhållas. Kanske blir följden den att vi av ekonomiska skäl måste minska på antalet kommunala lekplatser till förmån för färre men större och roligare.

Tekniska nämnden hade också ett stort ärende om kajer. De är gamla fina stenkajer som legat i mer än hundra år, nu börjar vissa ramla ut i sjön och något måste göras. Dessutom måste ökande vattenflöden tas med så det kan innebär att vi måste bygga högre än idag. Eftersom det är mycket av själen i Djursholm som ligger i promenadvägarna runt Värtan kommer också intresserade att inbjudas till möten då synpunkter och tankar ska tas tillvara i arbetet.

En lite mindre men kanske ändå stor och viktig fråga är den om hundrastgårdar. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att pröva förutsättningarna att i första hand anlägga en hundrastgård någonstans i kommunen.

tisdag 22 november 2011

VA taxan

Igår hade vi ett otroligt kort kommunstyrelsemöte. Det blev inte många kloka beslut fattade. Meningen var att vi skulle besluta om ny VA-taxa men ärendet återremitterades.

Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag suttit på möten och diskuterat denna fråga. Konstigt egentligen?

Alla vill ha och behöver rent vatten i kranarna och alla vill att avloppsvattnet ska gå lätt att spola iväg och att det sen omhändertas på ett riktigt sätt. Men det tycks som om man har svårt att ta till sig att allt detta kostar pengar.

Lagen säger också att kostnaden för vatten och avlopp ska fördelas rättvist. Ja, man kan ju undra vad rättvist är egentligen?
Tekniska nämnden har gjort ett förslag till taxa som vi tycker är rättvist. Det innebär att de som drar de största kostnaderna också står för dem. Då blir det billigare för de som bor i höghus, många människor på liten yta blir liten ledningslängd. Lite ledningar drar mindre kostnader.

Det mest effektiva och billiga sättet att hantera vatten och avlopp på är om man bor tätt. Stockholms kommun har t ex en riktigt låg taxa både vad gäller vatten och avlopp. Det beror på att det är många människor på förhållandevis liten yta så ledningslängden per person blir kort.

Danderyds kommun består till stor del av villor, på gamla avstyckningar då tomterna var stora och även husen. Detta medför att ledningslängden är väldigt lång, det gör i sin tur att vatten och avlopp kostar mera här hos oss.

Man ska också komma ihåg att VA är en helt egen ekonomi i kommunens redovisning. De som är abonnenter på VA betalar också alla kostnader, skattekollektivet står inte för en enda krona av detta. Helt rätt enligt lagen!

torsdag 17 november 2011

Två intressanta möten idag

Dagen började med beredningsutskott inför tekniska nämnden nästa vecka. Listan var ovanligt lång med många besluts- och några informationsärenden. Här kan nämnas bl a förslag om ny avfallstaxa. Nu gällande taxa är för hög och pengarna avfallskollektivet betalar in samlas i hög på tekniska kontoret. Nu är det dags att göra slut på dem och därför sänks både den fasta grundavgiften och dessutom kostnaden för en del tilläggstjänster, som t ex hämtning av trädgårdsavfall.

Förslaget innehåller också ett stort mått av miljöstyrande inslag. Bl vill vi komma bort ifrån sorteringen av matavfall till säck från sk verksamheter som skolor, förskolor etc, denna går nämligen tillsammans med de vanliga soporna till förbränning.
Istället vill vi att man sorterar matavfallet till en behållare som hämtas separat och omvandlar de gamla matresterna till biogas. I stockholmsområdet är det idag stort brist på gas och de som valt att köra biogasbil kan inte alltid räkna med att tanka miljövänligt.

Bland det som BU informerades om var hur arbetet med båtplatsutredningen fortskrider. Tekniska kontoret har till dags dato haft kontakt med båtklubbarna för att där höra bl a om aktuell kösituation. Inom kort ska också stadsbyggnadskontoret höras om aktuella detaljplaner och vad de medger på respektive plats.
Till nästa BU i december får vi ytterligare en avrapportering om hur arbetet går.

Ikväll har vi gruppmöte inför kommunstyrelsen på måndag. Inte så många tunga frågor förutom två som ligger inom tekniska nämndens ansvarsområden.
Ett handlar om ett förslag till ny VA-taxa. Det är en mycket komplicerad fråga och jag hoppas att mina förberedelser inför redogörelsen faller i god jord och att nu alla kan ställa sig bakom taxeförslaget.

På det privata planet är jag jätteglad idag för imorgon förmiddag kommer stora sonen hem på 10 dagars sverigebesök. Han bor långt bort och det går lång tid mellan gångerna vi träffas. Jag längtar verkligen!

måndag 14 november 2011

Hur behandlar vi våra gamla

Ingen är väl oberörd av att läsa om de missförhållanden som drabbas våra gamla människor. Det som gör mig illa berörd är också när jag läser om att personalen inte har tid att sitta och hålla en döende gammal människa i handen.
Dock blir jag ledsen över att det är personal som saknas när det väl egentligen skulle vara någon närstående. Att inte ha ett barn, barnbarn, syskon eller någon vän utan behöva förlita sig på personal som inte har tid. Jag kan nästan inte skriva detta utan att bli tårögd.
De som är gamla idag och behöver samhällets stöd är heller inte de som klagar och skriker. Hur blir det när vi får nästa generation gamla, när vi som är födda på 40-, eller 50-talen blir gamla. Kommer vi sitta tysta och lida, eller kommer vi skrika och kräva vår rätt. Att vara sjuk och behöva hjälp och stöd idag kräver en frisk anhörig.
Tyvärr så har inte alla det!

tisdag 8 november 2011

Ansvar, ansvar

Ansvar, som i rubriken, är ordet för dagen. Eller kanske rättare för veckan, månaden eller kanske tom för året.
När tekniska nämnden beslutade om sitt budgetförslag i juni levde vi i en helt annan tid. Det var bara ljus och solsken vart vi såg.
Nu när den mörka hösten är här har också de ekonomiska förutsättningarna för Danderyd, Sverige och hela Europa och kanske världen förändrats betydligt. Nu går allt i grått och svart.

När tiderna är dystra är det kanske viktigare än någonsin att hålla hårt i pengarna. Vi politiker måste vara ödmjuka och alltid tänka på var de kommer ifrån. Jo. alla som ställer klockan och går till jobbet varje dag, året runt i ur och skur!

Både vår statsminister och finansminister har talat och fortsatt tala om ansvar för landet, ansvar för ekonomin. Det gör vi även här i Danderyd. Vi tar ansvar i ekonomiskt svåra tider och prioriterar hårt bland utgifterna.

Vid kommunstyrelsens möte igår beslutade majoriteten om en mycket stram budget. Tekniska nämnden får, precis som alla andra, prioritera hårt för att få pengarna att räcka till. Allt vi vill kommer det trots allt ändå inte räcka till.

Ett exempel på vad vi ändå måste prioritera är underhållet av våra gator och vägar. Görs inte det går skadorna längre ner i vägkroppen och det blir betydligt dyrare att reparera. Vad som däremot får stå tillbaka är kanske skötseln av våra fina grönområden. Vi kan inte klippa gräs, buskar och sly i samma utsträckning som vi gjort tidigare. Men jag hoppas på förståelse för våra prioriteringar. Detta är en fråga som tekniska nämnden får ta ställning till när fullmäktige fattat budgetbeslutet i slutet av november.

Har du som läser detta tankar på prioritering eller annat i anslutning till budget för 2012 så hör av dig.

tisdag 1 november 2011

Är vi myndiga?

Socialdemokraternas och fackföreningarnas syn på oss medborgare avslöjades idag på morgonen när Wanja Lundby-Wedin debatterade löneförhandlingar med Ledarnas ordförande Annika Elias.
Medan Ledarna menar att löntagarna är myndiga nog att sköta sina egna förhandlingar säger Lundby-Wedin i ett inlägg "varje enskild liten löntagare". Det är det synsättet som speglar och har speglat den socialdemokratiska synen på människor; vi är ett kollektiv som inte vet vårt eget bästa. Vi omyndigförklaras helt enkelt!